Telefon 730 957 195
Od Poniedziałku do Piątku od 8 do 17
Koszyk

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy  Polski Piekarnik.pl działający pod adresem www.polskipiekarnik.pl prowadzony jest przez grupę 

Kontakt:
e-mail:
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. KLIENTEM jest osoba fizyczna, a także osoba prawną lub jednostka organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności
prawnych, która nabywa produkty za pośrednictwem SKLEPU.
2. Treści prezentowane na stronach SKLEPU, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i
inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz
zaproszeniem do składania ofert.
3. KLIENCI mogą uzyskać dostęp do niniejszego REGULAMINU w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie „O mnie” lub „Informacje od
sprzedającego” pod adresem:          oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie KLIENTOWI istotnych
postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie KLIENTOWI tych informacji na
jego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej zakupiony produkt
wydruku potwierdzenia bądź specyfikacji zamówienia.
§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Transakcje mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem serwisu allegro.pl zgodnie z
postanowieniami niniejszego REGULAMINU oraz regulaminu portalu internetowego
allegro.pl.
2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez KLIENTA przez
serwis allegro.pl. Zamówienia mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Zamówiony towar jest dostarczany KLIENTOWI w wybrany przez niego sposób.
4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zakończenia licytacji przez czasem, bez podania
przyczyny.
§ 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISU I WYGLĄDU PRODUKTÓW
1. Produkty oferowane przez SPRZEDAWCĘ są nowe oraz oryginalne. Posiadają komplet metek
wszytych i papierowych. Jeżeli dany produkt nie posiada kompletu metek, informacja taka jest
każdorazowo podawana w jego opisie. Niektóre oferowane przez SPRZEDAWCĘ produkty
mogą posiadać defekty lub być niepełnowartościowe, w takim jednak przypadku dokładne
wyszczególnienie wad znajduje się zawsze w jego opisie.
2. SPRZEDAWCA uprzejmie zwraca uwagę, że kolory produktów mogą delikatnie różnić się na
ekranach poszczególnych komputerów, w zależności od zastosowanych ustawień monitorów
(takich jak: kontrast, jasność, głębia itp.).
3. SPRZEDAWCA uprzejmie zwraca uwagę, że wymiary produktu zawarte w jego opisie zostały
podane w celach poglądowych. Przy zakupie KLIENT powinien raczej sugerować się
rozmiarem danego produktu.
§ 4. FORMY PŁATNOŚCI
1. SPRZEDAWCA nie wyraża zgody na wysyłkę produktu za granicę jak również na osobisty
odbiór produktu w siedzibie SPRZEDAWCY.
2. KLIENT może dokonać zapłaty ceny sprzedaży i opłaty za dostarczenie produktu w następujący
sposób:
a) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub
operatora pocztowego „za pobraniem”.
b) z góry przelewem bankowym korzystając z bramki płatności PAYU
W tytule przelewu należy wpisać WYŁĄCZNIE numer zamówienia, w celu
identyfikacji wpłaty. Brak numeru zamówienia może spowodować opóźnienie w dostawie zamówienia.
3. SKLEP na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2014.1544 z dnia
2014.11.07) jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy
fiskalnej. Z tego też względu SKLEP nie wydaje KLIENTOM paragonów fiskalnych. Brak
paragonu fiskalnego w żadnym razie nie wyłącza jednak uprawnień KLIENTÓW z tytułu
rękojmi sprzedaży oraz innych uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa i postanowień niniejszego REGULAMINU.
4. Ze względów bezpieczeństwa realizacji zamówień, SPRZEDAWCA akceptuje zmiany adresu do
wysyłki dokonane wyłącznie z formularza dostawy lub mailowo poprzez system portalu
internetowego allegro.pl.
5. W przypadku wyboru przez KLIENTA opcji „płatności z góry”, SPRZEDAWCA oczekuje na
wpłatę ceny wraz z kosztami przesyłki w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez
KLIENTA. W celu przedłużenia terminu na wpłatę należy skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ.
§ 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I KOSZTY PRZESYŁKI
1. SPRZEDAWCA przystępuje do realizacji zamówień po zaksięgowaniu całkowitej wartości
zamówienia na jego rachunku bankowym lub na koncie PayU, zaś w przypadku wyboru opcji
„za pobraniem” niezwłocznie, nie później jednak niż w najbliższym dniu roboczym, po dniu w
którym zostało złożone zamówienie.
2. W razie stwierdzenia niedopłaty, SPRZEDAWCA zawiadomi o tym fakcie KLIENTA.
3. Koszt wysyłki pokrywa KLIENT chyba, że dany produkt objęty jest promocją DARMOWEJ
DOSTAWY, wtedy koszt ten pokrywa SPRZEDAWCA. Koszt wysyłki obejmuje również materiały
potrzebne do zapakowania paczki.
4. Czas nadania przesyłki do KLIENTA wynosi przeciętnie 24 godziny w dni robocze, od chwili
przystąpienia przez SPRZEDAWCĘ do realizacji zamówienia, o czym mowa w ust. 1.
5. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy, w zależności od wybranej opcji,
znajduje się na stronie transakcyjnej danego produktu w zakładce „Dostawa i płatność”.
6. KLIENT powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju.
W razie zastrzeżeń KLIENT może żądać od podmiotu wykonującego dostawę (firmy kurierskiej
lub operatora pocztowego) sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki.
§ 6. CENY PRODUKTÓW
1. Ceny produktów oferowanych przez SKLEP:
a) zawierają podatek VAT;
b) podawane są w złotych polskich;
c) nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Całkowita wartość zamówienia obejmująca cenę produktu oraz koszty dostawy jest
podawana w serwisie transakcyjnym po wyborze przez KLIENTA formy dostawy zamówionego
produktu oraz wyboru sposobu płatności.
§ 7. WARUNKI REKLAMACJI
1. SPRZEDAWCA ma obowiązek dostarczenia KLIENTOWI produktu bez wad. W razie jednak
dostarczenia produktu wadliwego stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
2. SPRZEDAWCA odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów, zgodnie z
obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24
czerwca 2014r., poz. 827). W szczególności SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi
za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KLIENTA lub wynikły z
przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
3. Reklamacje należy składać u SPRZEDAWCY w dowolny sposób wybrany przez KLIENTA, w tym
za pośrednictwem e-maila: na adres  Kielce 25-112 ul. Wapiennikowa 6  lub  W celu złożenia reklamacji KLIENT może także skorzystać z formularza
przygotowanego przez SPRZEDAWCĘ
Skorzystanie przez KLIENTA z tego formularza nie jest obowiązkowe, jednak może usprawnić i
przyspieszyć przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez KLIENTA. O
sposobie jej rozpatrzenia KLIENT zostanie poinformowany przez SPRZEDAWCĘ.
5. Zwroty oraz reklamacje należy odesłać WYŁĄCZNIE pod wskazany poniżej adres:
Kielce 25-112 ul. Wapiennikowa 6  z informacją dotyczącą reklamacji lub zwrotu
6. W przypadku uznania reklamacji towar wadliwy zostanie stosownie do woli KLIENTA
naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. SPRZEDAWCA może odmówić
zadośćuczynienia żądaniu KLIENTA, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy
wadliwej w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych
kosztów.
7. Jeżeli usunięcie wady przez wymianę lub naprawę, o których mowa w ust. 6 okażą się
niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagałoby
nadmiernych kosztów, wówczas SPRZEDAWCA w uzgodnieniu z KLIENTEM, zwróci KLIENTOWI
równowartość ceny produktu lub obniży cenę albo też, za zgodą KLIENTA, zaoferuje mu inne,
dostępne w SKLEPIE produkty do wyboru.
8. SPRZEDAWCA informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego
wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym
(wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu
dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem
unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej
definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej,
reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają
zastosowania.
§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument może na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827 z późn. zm.), odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu KONSUMENTOWI lub
wskazanej przez niego osobie trzeciej, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to umów w których
przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia oraz innych umów, o których mowa w art. 38 powołanej ustawy.
2. KONSUMENTEM jest KLIENT będący osobę fizyczną, który dokonuje zakupu w SKLEPIE,
niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. KONSUMENT może odstąpić od umowy, przez złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o
odstąpieniu od umowy w dowolny wybrany przez KONSUMENTA sposób. Oświadczenie
można także złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wzór
oświadczenia wraz z poczuciem o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy
przesyłany jest również KLIENTOWI w formie elektronicznej lub papierowej wraz z każdym
Zamówieniem kierowanym do KONSUMENTA.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez KONSUMENTA, umowę uważa się za
niezawartą. Jeżeli KONSUMENTA złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim
SPRZEDAWCA przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy
zwróci KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia
rzeczy do KONSUMENTA.
6. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli SPRZEDAWCA nie zaproponował, że sam odbierze towar od KONSUMENTA, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KONSUMENTA do chwili otrzymania
towaru z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez SKLEP, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu
KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. KONSUMENT ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY lub przekazać go osobie
upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze
towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
10. Bezpośredni koszt zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi KONSUMENT.
11. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Tekst pierwotny:
Dz.U.2014.827), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na
odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI, między innymi w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
12. Towar podlegający zwrotowi musi znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
§ 9. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
SKLEP dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych w następujących przypadkach:
a) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na
nowy, od daty uznania reklamacji.
b) skutecznego odstąpienia od umowy przez KLIENTA, od daty skutecznego odstąpienia od
umowy,
§ 10. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest firma MONROES
2. Użytkownik wyraża zgodę na:

  1. na przetwarzanie danych osobowych
  2. na wysyłkę informacji handlowych
  3.  na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego                                                                                                                                   

3. Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych

osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach

przetwarzania danych i ich usunięcia.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE mają zastosowanie  przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza

Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca

2014r., poz. 827).

2. Ewentualne spory powstałe między KLIENTEM niebędącym KONSUMENTEM a SPRZEDAWCĄ

rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania SPRZEDAWCY


"Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)., REGON 492837610, adres poczty elektronicznej: sklep@polskipiekarnik.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.".